Social Icons

.

Pages

4 Nisan 2013

Kürtlerin Yeni Devrimci Durumu


    Kürt devrimi, eskilerini taklit ederek değil; gerçeğe, gerçek sosyo-politik koşullara sığınarak eski devrimlerin hayaletini çağırma yerine genelde bölgesel  insanlığın mevcut sorunlarını, özelde  Kürdistan’da yaşanan dramatik sorunları çözmede tamamlayıcı yol-yöntem ve yaklaşımlarla ruhunu bulmaya hizmet eden bir çizgiye oturmak üzere.    
   Öcalan ve PKK de artık günümüz devrimlerinin ruhunu geçmişin şiirsel anlatımından değil, gelecekten alacağı gerçeğini bir anda tartışmaya başladılar. Bunun düşman cephesinin bölgesel ittifaklarıyla, somutlaşan güç birliklerinin kuşatma, sınırlama, son kertede Kürt devrimci cephesini geri dönülemez biçimde boğma girişimlerinin önüne geçme pratikliğiyle de ilgisi vardır elbette.  Kürt toplumu devrimin sarsıcı, ama yüzeysel etkileri olan geleneksel radikalizmin sonuçlarını son 40 yıldır iliklerine kadar yaşadı. Bu devrimin dönemsel sarsıntıları miadını tamamlamıştır. Kürtler bugün için başlangıç noktalarına geri dönmüş bulunuyor.  Bir farkla ki eskisi gibi güçsüz, örgütsüz, siyasetsiz ve ordusuz değiller. Güney Kürdistan de jure  bir devletin, Batı Kürdistan de facto bir otonominin eşiğinde, Kuzey Kürdistan siyaseten özerk bir güç durumundadır.  Gerçekte, Kürtler kendilerine yeni bir politik devrimin başlangıç noktası yaratmak, yeni ciddi bir ulusal, siyasal, sosyal ve ekonomik bir sıçrama yaratmanın lokal ve evrensel koşullarını, ilişkilerini oluşturma eşiğinde bulunuyor. Önceki ulusal kurtuluş devrimlerine karşı hiçbir komplekse girmeden kendi öz yönetimlerini oluşturma hedefi asıl şimdi elzem bir görev olarak duruyor.
     AKP ile (2002 seçimleri) birlikte Türk sistemi, oligarşik yapıyla vedalaşmıştır. Bu durum defalarca çözümlenmiş, değerlendirilmiştir. Türk egemenleri iç ve dış dinamikleri son derece pragmatist yöntemlerle ve etkili kullanarak bölgesel güç olma yolunda ilerliyor. Kemalist oligarşinin yüzyılda hayal ettiği gücü AKP ve onun sosyo ekonomik bileşenleri 11 yıllık sürede yakaladılar. AKP, Türkler lehine bu muazzam gücü yaratırken daha büyük bir sıçrama için mevcut anayasaya veda etmek, silahlı Kürt hareketini tasfiye etmek gibi iki önemli hedefi henüz gerçekleştiremedi.  Aslında anayasal devrim bir anlamda silahlı Kürt hareketinin tasfiyesi ile doğrudan bağlantılı. Ama AKP yönetiminin ya da hükümetinin hesaba katmadığı asıl gerçeklik, Kürt silahlı hareketinin Kürt siyasi hareketinden bağımsız düşünülemeyeceği oldu ki 2009 yılından beri geliştirdiği askeri ve siyasi operasyonlara rağmen tasfiye hedefinin kıyısına bile varamadı. Çok daha güçlü imkanlara ve donanıma sahip bir Kürt hareketi gerçeği ortaya çıktı.  ( Batı Kürdistan sanırım bu hesaplara hiç dahil edilmedi) Son noktada AKP’li yeni Türk egemenlik sistemi Kürt hareketiyle uzlaşma dışında diğer seçeneklerin herkese kaybettireceğinin de farkına vardı. Kemalist oligarşik sisteme  dönüş tehlikesi mevcut anayasa varoldukça devam edecektir. Bu durumda AKP egemenliği Kürt hareketiyle askeri düzeyde boğuştuğu müddetçe bir kaybeden olma durumuyla karşı karşıya. Kemalistler açısından ise iki kaybeden olacaktır: AKP ve PKK…
   Solun trajik durumu:
    Tarihin bu şatafatlı sahnesinde Türkiye sol hareketleri  hala geçmiş ölülerinin 3.sınıf teori pratiğine sarılmakta, bütün ölmüş devrimci gelenekleri yeniden ruh çağırır gibi çağırmaktadırlar. Devrimci bunalım çağlarında yücelmiş kişilikleri sloganlarla, ağıtlarla, ajitasyonlarla yeni bir sosyalist-ulus devlet hedefi çerçevesinde canlandırma girişimindeler. Bu yeni dünyada yaşadıkları ilk devrimsel deneyimler belki trajedi olarak sonuçlandı, ama ikinci geleneksel radikalizmleri, devrimci ruh çağırma seansları artık komedi olmaktan öteye gidememektedir. Artık birkaç kutuplu  bir dünya, birkaç güç merkezli yeni bir Ortadoğu  gerçeği varken içiçe geçmiş siyasi pozisyonlar söz konusuyken ortaya çıkmış, çıkacak olan devasa devrimci dinamikleri sol, nostaljik parti diktatörlüklerini taçlandıran klasik devrim özlemciliğiyle  heba etmektedir.  
   Kürt siyasi hareketine birkaç eleştiri:
Öcalan ve PKK bilinçli ya da bilinçsiz, Mela Mustafa Barzani’nin bölgesel ve küresel siyasi duruma yönelik geliştirmiş olduğu uzun soluklu modern siyasi manevralarını birebir yaşamasına rağmen Kürtlerin güç birliğine dair Güney Kürdistanlı günümüz siyasi güçlerini dışlayan tutumları sanırım yeni dönemin en temel handikapı olacak Kürt siyasi hareketi için. PKK’nin, KCK’nin, BDP’nin öteden beri Kürtlerin ulusal tarih belleklerini oluştururken Barzani önderliğinde gelişen yüzyıllık Güney hareketine karşı bu derece ideolojik ve politik kayıtsızlık kabul edilemez bir kaybettiren olabilir. 
    PKK, Öcalan ve BDP’nin, Türkiye sol hareketleriyle politik ilişkilerinde sürekli 1960 ve 70’lerin ulusalcı sol teori ve pratiğe yönelik olumlayıcı tutumları ise daha geniş, daha reel bir devrimci demokrasi cephesi için tıkaç işlevini görüyordur. PKK, Öcalan ve BDP’nin soldan alacağı öğreti varsa, geçmişi olumlayacak bir teorik zenginlik varsa bu, 1970'lerde henüz 20’li yaşlardaki genç, biricik Türk komünist İbrahim Kaypakkaya’nın Kemalizm, sol, milli baskı, demokratik halk devrimi, Kürtler ve öz yönetim tezleri olabilir ki TR solundan hala bunları aşan bir entelektüel yok.
    Sonuç: Öcalan-devlet-PKK-BDP arasında süregelen barış görüşmelerine dair yürütülen ilişkilerin, günlük açıklamaların tamamı teknik konulardır. Aslolan tarihin bu yeni sayfasına eğreti kılıklarla oturmamak, tarihin bu saygı değer imkanlarını kısa çöplerin de hizmetine sunmaktır...

Hiç yorum yok:

self determinasyon,öz yönetim

20. Yüzyılda uluslararası hukukun en önemli kavramlarından birisi haline gelen selfdeterminasyon, dünya toplumunda yeni bir yapılanma ve tanımlama süreci başlatmıştır. Kavram, günümüz dünyasının siyasi haritasının belirlenişi ve bundan sonra geçirmesi muhtemel değişikliklere ilişkin olarak sıkça söz konusu olmaktadır. Önceleri siyasi bir ilke olduğu düşünülen self-determinasyon kavramı hem BM 1966 İkiz Sözleşmeleri, hem BM Genel Kurul Kararları hem de uluslararası hukukun diğer aktörlerinin kararlarıyla hukuki bir hak haline dönüşmüştür. İlk ifade edilmeye başlandığı dönemlerde sadece sömürge yönetimi altındaki halklara tanınması öngörülürken Yüzyılın sonlarında Sovyetler Birliğindeki federe cumhuriyetlerin de selfdeterminasyon hakkından yararlanarak ayrıldıkları görülmüştür

öz yönetimin gerekçesi

Self-determinasyon fikrinin gelişmesine 20. yüzyılda bir taraftan Sovyetler Birliği’nin kurucusu olan Vlademir I. Lenin, diğer taraftan Birleşik Devletlerin Birinci Dünya Savaşı sırasında başkanı olan Woodrow Wilson katkıda bulunmuştur. Lenin eserlerinde “ulusların Self-determinasyon hakkı” kavramınıortaya koymuş, bir ülkenin veya yerin ilhakının “bir ulusun Self-determinasyon hakkının ihlali” olacağını belirtmiştir. Bunun yanında Lenin, self determinasyonun ayrılmayı da kapsamakta olduğunu belirtmiştir. Hatta ilkenin uygulanma yöntemlerinden birincisi bu yoldu.Wilson ise arasında “Selfdeterminasyon” kelimesi tam olarak geçmese de altı tanesi Self-determinasyon ile ilgili 14 ilke ilan etmiştir. Konuşmalarında savaştan yenik çıkan milletlerin, küçük milletlerin ve sömürge altındaki halkların da kaderini tayin hakkı olduğunu ifade ederek, bundan böyle uluslararası sistemin güç dengesine değil, etnik kaderini tayin ilkesine dayandırılması gerektiğini vurgulamıştır.

Pages

öz yönetimin tarihi

Kavramın ilk kullanımı 1581 yılında Hollanda’nın İspanyol krallarının kendilerine karşı zulüm yaptıkları gerekçesiyle İspanya’dan bağımsızlığını ilan etmesiyle olmuşsa da 18. yüzyılın ikinci yarısına yani 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ve 1789 tarihli Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Beyannamesine kadar bir gelişme gösterememiştir. 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile Amerikan halkı dış bir yönetim, yani İngiltere tarafından idare edilmeye razı olmayacağını bildirmişlerdir. Bunun sonucu olarak ulusal self-determinasyon talebiyle ortaya çıkan ilk sömürge halkı olmuşlardır.